Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật đấu giá quyền sử dụng đất vào chiều 16 tháng 8 trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ sáu.

cac quy dinh moi se duoc ap dung cho viec dau gia quyen su dung dat 1

Chính phủ vừa gửi Quốc hội một dự án luật sửa đổi Luật Đấu giá tài sản để bổ sung một số điều.

Theo tờ trình, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản (Dự thảo) vẫn giữ nguyên một số quy định đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn liên quan đến đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá, trình tự, thủ tục đấu.

Ngoài ra, Dự thảo đã sửa đổi và bổ sung các quy định liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện đấu giá viên, điều kiện hành nghề đấu giá và quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản. Dự thảo cũng tăng cường sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện.

Các quy định liên quan đến đấu giá tài sản phải được sửa đổi hoặc bổ sung để đảm bảo rằng đấu giá tài sản phù hợp với thực tế, khả thi và giải quyết các vấn đề và thách thức đối với tổ chức đấu giá, người có tài sản và người tham gia đấu Ngoài ra, các trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc nâng cao hiệu quả và hiệu quả quản lý tài sản của nhà nước đã được sửa đổi.

Tờ trình đã sửa đổi, bổ sung 25 điều và một khoản mới. Một số điểm mới đáng chú ý bao gồm các quy định mới về thời gian bán; trách nhiệm xét duyệt yêu cầu đối với hồ sơ tham gia đấu giá; và điều kiện tham gia đấu giá của người có tài sản khi đấu giá một số tài sản cụ thể. như quyền sử dụng đất để giao dịch, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, khai thác khoáng sản và sử dụng tần số vô tuyến điện để đảm bảo thời gian thẩm tra hồ sơ, xác định năng lực và điều kiện của người tham gia đấu giá.

Bộ Tư pháp đã lấy ý kiến góp ý bổ sung về nội dung này trong dự thảo được công bố. Trong trường hợp đấu giá tài sản bao gồm quyền sử dụng đất trong các trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc quyền khai thác khoáng sản, hồ sơ tham gia.

Trong vòng một ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ, tổ chức đấu giá tài sản gửi bản sao hồ sơ của người tham gia đấu giá có đóng dấu của tổ chức đấu giá tài sản cho người có tài sản. Người có tài sản chịu trách nhiệm kiểm tra điều kiện của người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật liên quan đến loại tài sản đấu giá. Chậm nhất năm ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, người có tài sản phải thông báo cho tổ chức đấu giá về tài sản người đáp.

Chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản sẽ thông báo cho người tham gia đấu giá đáp ứng yêu cầu và điều kiện hoặc không đáp ứng yêu cầu và điều kiện.

Dự thảo cũng bổ sung các quy trình bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá trực tuyến. Dự thảo cũng bổ sung các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá liên quan đến cùng một tài sản như cha, mẹ, con, anh, chị, em, công ty mẹ, công ty con hoặc các tổ chức có thể chi phối.

Tờ trình nói rằng quy định này được thiết lập để đảm bảo rằng đấu giá diễn ra khách quan và minh bạch và ngăn chặn những người tham gia đấu giá bị dìm giá.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về việc đấu giá theo thủ tục rút gọn không áp dụng đối với các tài sản như quyền khai thác khoáng sản, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền sử dụng đất để giao đất, quyền sừ dụng tần số vô tuyến điện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản vào chiều 16/8 trong phiên họp thứ 25 tới đây.

Cam kết xác thực

Cam kết xác thực

Dẫn đầu số lượng

Dẫn đầu số lượng

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Nhận nhiều ưu đãi

Nhận nhiều ưu đãi

logo trang rever land 2021

Rever Land là trang web thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bất động sản – Nơi cập nhật thông tin thị trường tốt nhất dành cho những người đang tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư. Rever cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình bất động sản giúp bạn có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.