Cẩm nang nhà đất – 12 nội dung quy định cần hoàn thiện trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Tham vấn bởi Luật sư  Phạm Thanh Hữu, Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin tại thư viện pháp luật Ngày 14/4/2023, Chỉnh phủ ban hành Nghị quyết 52/NQ-CP, trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần phải hoàn thiện 12 nội dung quy định liên quan.

12 nội dung quy định cần hoàn thiện trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

12 nội dung quy định cần hoàn thiện trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (Hình từ Internet)

Ngày 14/4/2023, Chỉnh phủ ban hành Nghị quyết 52/NQ-CP phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2023.

Trong đó, Chính phủ đã quyết nghị các nội dung liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

12 nội dung quy định cần hoàn thiện trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Liên quan đến các nội dung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chỉnh phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về một số vấn đề cụ thể sau:

(1) Quy định quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền thuê hàng năm để khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư, kinh doanh thông qua các hoạt động cho thuê lại khi đủ điều kiện theo quy định và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW.

(2) Phân cấp thẩm quyền về thu hồi đất để cắt giảm thủ tục hành chính, đối với đất quốc phòng, an ninh cần có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, trường hợp đặc thù thì do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

(3) Giữ như quy định hiện hành về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất; nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế cần hỗ trợ của Nhà nước;

(4) Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế giao đất, cho thuê đất phù hợp với các đơn vị sự nghiệp công lập để thúc đẩy phát triển, tự chủ về tài chính và để thuận tiện trong việc huy động nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng;

(5) Phân tích căn cứ thực tiễn và pháp lý để hoàn thiện cơ chế cho thuê đất đối với dự án sử dụng đất thương mại dịch vụ để khuyến khích phát triển kinh tế, du lịch, bảo đảm đồng bộ với pháp luật có liên quan;

(6) Quy định về các trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án sử dụng đất phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết 18-NQ/TW, hài hòa lợi ích của Nhà nước và các tổ chức kinh tế, người dân;

(7) Đánh giá tác động đối với việc bổ sung đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm sự đồng thuận, hạn chế các tranh chấp khiếu kiện về đất đai;

(8) Việc thay đổi thời gian sử dụng đất để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần có quy định chuyển tiếp phù hợp với thực tế khách quan;

(9) Hoàn thiện quy định về đất quốc phòng, an ninh phù hợp với các chủ trương, chỉ đạo của Đảng về vấn đề này, bảo đảm nguyên tắc phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính;

(10) Rà soát các quy định chuyển tiếp, bảo đảm không để khoảng trống pháp lý, đồng thời, không hợp thức hóa các vi phạm;

(11) Rà soát các quy định về thẩm quyền của các cơ quan ở trung ương và địa phương để bảo đảm phân cấp phù hợp;

(12) Về các vấn đề mới chưa có trong Nghị quyết 18-NQ/TW, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ:

Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động, làm rõ các căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn, các lập luận thuyết mục, xác đáng, khách quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hoàn thiện quy định về sở hữu nhà chung cư do cá nhân người nước ngoài sở hữu tại Việt Nam

Chính phủ thống nhất các nội dung tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý một số nội dung của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Theo đó, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan chỉnh lý, hoàn thiện về sở hữu nhà chung cư, quyền sử dụng đất gắn với nhà ở do cá nhân người nước ngoài sở hữu tại Việt Nam và hình thức sử dụng đất để phát triển nhà ở thương mại cần thống nhất với quy định của Luật Đất đai (sửa đổi), phù hợp với Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2022, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Ngoài ra, còn rà soát, chỉnh lý các quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho lực lượng vũ trang; trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc xác định chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công khi UBND cấp tỉnh thực hiện đầu tư nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, ngân sách nhà nước, bảo đảm minh bạch về tài chính, tạo điều kiện khuyến khích đầu tư, phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang.

….

Xem thêm nội dung tại Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 14/4/2023.

Cam kết xác thực

Cam kết xác thực

Dẫn đầu số lượng

Dẫn đầu số lượng

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Nhận nhiều ưu đãi

Nhận nhiều ưu đãi

logo trang rever land 2021

Rever Land là trang web thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bất động sản – Nơi cập nhật thông tin thị trường tốt nhất dành cho những người đang tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư. Rever cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình bất động sản giúp bạn có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.