Bình Dương ban hành chuẩn mực mới về tách thửa đất áp dụng từ 15/12/2019

22/05/2020 by Rever Land
post

Rever Land – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ký ban hành lựa chọn số 28/2019/QĐ-Ủy ban nhân dân để sửa đổi chọn lọc số 25/2017/QĐ-Ủy ban nhân dân về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với những loại đất trên địa bàn tỉnh.

Bình dương ban hành chuẩn mực mới về tách thửa đất áp dụng từ 15/12/2019

Đối với các trường hợp cá biệt đang chú ý tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu và quy tắc tách thửa thì giao UBND cấp huyện thành lập Hội đồng giải đáp để tham khảo, giải quyết việc tách thửa và chỉ tham khảo, giải quyết tách thửa 01 lần cho hộ gia đình, cá nhân.

Theo đó, các trường hợp cá biệt bao gồm: tách thửa đất để tặng cho phục vụ việc thi công dựng dựng nhà ở; tách thửa đất tại các khu tái định cư; tách thửa đất để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất do hoàn cảnh gia đình gặp khó; thửa đất không giáp ranh đường nhưng đang chú ý tách thửa để hợp thửa với thửa đất có giáp giới đường giao thông do Nhà nước quản lý thành thửa đất mới; thửa đất giáp ranh mương thoát nước và mương này giáp giới đường do Nhà nước quản lý.

Cụ thể, Hội đồng giải thích xem xét, giải quyết tách thửa đối với các trường hợp nêu trên với điều kiện như sau:

1. Đối với đất ở

– Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại Sau thời điểm tách thửa là 36m2 đối với thửa đất giáp giới đường do Nhà nước quản lý có lộ giới <20m.

– Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau lúc tách thửa là 45m2 đối với thửa đất giáp ranh đường do Nhà nước quản lý có lộ giới ≥20m.

Trong trường hợp này sẽ giao Hội đồng giải thích xem xét, giải quyết kích cỡ về bề rộng và chiều sâu của thửa đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhưng phải đảm bảo mỹ quan đô thị, việc cấp phép xây dựng, không ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, thực hiện dự án nhà ở địa ốc địa ốc Bất động sản.

2. Đối với đất tái định cư

– Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án trước ngày 10 tháng 10 năm 2017.

– thỏa mãn với các điều kiện quy định tại quy chế quản lý xây dựng khu dân cư và giao UBND cấp huyện phải có văn bản thống nhất.

– Thửa đất tách ra có bề rộng tối thiểu bằng bề rộng ô nhỏ nhất trong lô đất đề nghị tách theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

3. Đối với đất nông nghiệp

– Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau lúc tách thửa tại các phường: 100m2, thị trấn: 200m2, xã: 300m2.

– Trường hợp quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp phải đảm bảo thửa đất sau khoản thời gian tách thửa phải giáp giới đường giao thông do Nhà nước quản lý.

Đối với trường hợp này sẽ giao Hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết kích thước về bề rộng và chiều sâu của thửa đất thích hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhưng phải đảm bảo mỹ quan đô thị, việc cấp phép xây dựng, không ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, thực hiện dự án.

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2019.

Theo Nguồn: cafeland.vn

Chia sẻ:
Tags: