Cẩm nang nhà đất – Bổ sung điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư theo Tham vấn bởi Luật sư  Nguyễn Thụy Hân, Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin tại thư viện pháp luật Bổ sung điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư là nội dung đề cập tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 do Chính phủ ban hành.

Bổ sung điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư

Bổ sung điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư (Hình từ Internet)

Ngày 03/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã bổ sung điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.

Bổ sung điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư

Theo khoản 4 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP quy định về điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư như sau:

(1) Có dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

(2) Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, dự án đầu tư có trong danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

(3) Có phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác;

Có phương án sử dụng tầng đất mặt và văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về trồng trọt đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang mục đích khác.

(4) Có đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có).

(5) Cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất trồng lúa sang mục đích khác chỉ chịu trách nhiệm về những nội dung tại (2), (3);

Không chịu trách nhiệm về những nội dung khác đã được cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận, quyết định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

Bổ sung điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất

Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất được quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Đối với tổ chức

Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai 2013.

Trường hợp đấu giá một thửa đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất mà có hai (02) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên;

– Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

– Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;

– Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật;

– Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.

Đối với hộ gia đình, cá nhân

Điều kiện hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

– Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai 2013 và đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 17a Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP);

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản này và điểm b, điểm đ khoản 1 Điều 17a Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP).

Đối với đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất

Điều kiện đối với đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất gồm:

– Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai 2013;

– Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;

– Việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đối với từng thửa đất;

– Đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Xem thêm Nghị định 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/5/2023.

Cam kết xác thực

Cam kết xác thực

Dẫn đầu số lượng

Dẫn đầu số lượng

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Trọn hỗ trợ, chi phí thấp

Nhận nhiều ưu đãi

Nhận nhiều ưu đãi

logo trang rever land 2021

Rever Land là trang web thương hiệu cá nhân về lĩnh vực bất động sản – Nơi cập nhật thông tin thị trường tốt nhất dành cho những người đang tìm kiếm bất động sản để ở hoặc đầu tư. Rever cung cấp thông tin các sản phẩm bất động sản đa dạng loại hình bất động sản giúp bạn có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình.